മഅ്ദിൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭിക്കുവാൻ നമ്മുടെ വാട്‌സാപ്പ് മുഖാന്തരമോ ഗൂഗ്ൾ ഗ്രൂപ്പ് വഴിയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.