• ആർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു പൊറുത്തു കൊടുക്കും
  • വൻ ദോഷികൾ ദീനിൽ നിന്ന്‌ പുറത്താണ് എന്ന വാദം തെറ്റാണ്

إذْ جَاءَ غُفْرانُ غيِر الكُفْرِ * فلا نُكَفِّرْ مؤمناً بالوِزْرِ
وَمَنْ يَمُتْ ولم يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ * فأمرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ
وَوَاجِبٌ تَعْذِيبُ بَعْضٍ ارْتَكَبْ * كبيرةً ثم الخلودُ مُجْتَنَبْ