അമ്പിയാ മുർസലുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൽ

وَمِنْهُ إرْسَالُ جَمِيعِ الرُّسلِ * فَلاَ وُجُوبَ بَلْ بِمَحْضِ الفَضْلِ
لَكِنْ بِذَا إيْمانُنَا قَدْ وَجَبَا * فَدَعْ هَوَىَ قَوْمٍ بِهِمْ قَدْ لَعِبَا

നബിമാർക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സിഫത്തുകൾ

وَوَاجِبٌ فِي حَقِّهِمْ الأَمَانَة * وَصِدْقُهُمْ وَضِفْ لَهُ الفَطَانَه
وَمِثْلُ ذا تَبْلِيْغُهُمِ لِمَا أَتَوْا * وَيَسْتَحِيْلُ ضِدُّهَا كَمَا رَوَوْا

നബിമാർക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സിഫത്തുകൾ
നബിമാർക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത സിഫത്തുകൾ

നബിമാർക് ഉണ്ടാകൽ ജാഇസായ സിഫത്ത്

وَجَائِزٌ فِي حَقّهِمْ كَالْأَكْلِ * وَكَالْجِمَاعِ للِنِّسَا فِي الْحِلِّ