ജൗഹറതു തൗഹീദ്

പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ

നന്മ കൊണ്ട് കല്പിക്കലും തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കലുംഇവയുടെ ശർത്തുക്കൾ وَأْمُرْ بعرفٍ واجتنبْ [...]

By |2020-07-09T13:54:43+05:30July 5th, 2020|podcast, അഖാഇദ, ജൗഹറതു തൗഹീദ്|Comments Off on പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ

ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ

ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾശിക്ഷ നടപടി ക്രമങ്ങൾമുസ്ലിം ഗവർമെന്റും ഭരണാധികാരികളും. وَمَنْ [...]

By |2020-07-09T14:01:11+05:30July 5th, 2020|podcast, അഖാഇദ, ജൗഹറതു തൗഹീദ്|Comments Off on ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ

ഇക്തിസാബ്, തവക്കുൽ, ശൈഅ്

ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്തി തൊഴിൽ ചെയ്യൽ അല്ലാഹുവിന് തവക്കുലാക്കുന്നതിനു എതിരല്ല'ഷൈഅ്' (എത്തിക്കപ്പെട്ടത്) എന്നതിന്റെ [...]

By |2020-07-09T14:20:23+05:30July 5th, 2020|podcast, അഖാഇദ, ജൗഹറതു തൗഹീദ്|Comments Off on ഇക്തിസാബ്, തവക്കുൽ, ശൈഅ്

ശുഹദാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്

ശഹീദിന്റെ പ്രതിഫലംശഹീദിന്റെ വിവക്ഷ وَصِفْ شَهِيدَ الْحَرْبِ بِالْحَيَاةِ * وَرِزْقِهِ مِنْ [...]

By |2020-07-09T14:39:57+05:30July 5th, 2020|podcast, അഖാഇദ, ജൗഹറതു തൗഹീദ്|Comments Off on ശുഹദാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്

അല്ലാഹുവിന്റെ മ​ഗ്ഫിറത്

ആർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു പൊറുത്തു കൊടുക്കും വൻ ദോഷികൾ ദീനിൽ നിന്ന്‌ പുറത്താണ് എന്ന [...]

By |2020-08-09T16:38:28+05:30July 5th, 2020|podcast, അഖാഇദ, ജൗഹറതു തൗഹീദ്|Comments Off on അല്ലാഹുവിന്റെ മ​ഗ്ഫിറത്

അന്ത്യ നാളിലെ വിശ്വാസം

അന്ത്യ നാളിലെ വിശ്വാസം, അന്ത്യ നാളിൽ വിശ്വാസികളുടെയും അവിശ്വസികളുടെയും അവസ്ഥകൾവലതു കൈയിലും ഇടതു [...]

By |2020-07-09T15:27:51+05:30July 5th, 2020|podcast, അഖാഇദ, ജൗഹറതു തൗഹീദ്|Comments Off on അന്ത്യ നാളിലെ വിശ്വാസം
Go to Top