• ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ
  • ശിക്ഷ നടപടി ക്രമങ്ങൾ
  • മുസ്ലിം ഗവർമെന്റും ഭരണാധികാരികളും.

وَمَنْ لمعلومٍ ضرورةً جَحَدْ * مِنْ ديننا يُقْتَلُ كُفْراً ليسَ حدْ
ومثلُ هذا مَنْ نَفَى لِمُجْمعِ * أو استباحَ كالزنا فلتَسْمَعِ
وواجبٌ نَصْبِ إمامِ عدلِ * بالشرعِ فاعلمْ لا بحكمِ العقلِ

ഭരണാധികാരികളെ അനുസരിക്കൽ

فليسَ رُكْناً يُعْتَقَدْ في الدينِ * ولا تزغْ عنْ أمرِهِ المبينِ
إِلا بِكُفْرٍ فانْبِذَنَّ عهدَهُ * فالله يَكْفينا أذاهُ وَحْدَهُ
بغيرِ هذا لا يباحُ صَرْفُهُ * وليسَ يعزلْ إنْ أزيلَ وصفُهُ