പ്രാർത്ഥന
നിയ്യത്ത്
ഇടതുകാൽ വെച്ച് പുറത്തേക്ക്
യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ
വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ
ഇഹ്റാമിന്റെ-2-റക്അത്ത്-സുന്നത്.
ഉംറയുടെ-നിയ്യത്
വാഹനത്തിൽ-കയറിയ-ശേഷം
തൽബിയ്യത്
ഹജ്ജിൻറെ-നിയ്യത്
ഹറം-അതിർത്ഥിയിൽ-കടക്കുമ്പോൾ
മക്കയിൽ-പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ-ഈ-ദിക്ർ-കൂടി-ചൊല്ലുക
മക്കയിലെ-വീടുകൾ-കാണാൻ-തുടങ്ങുമ്പോൾ
കഅബ-കാണുമ്പോൾ-നടത്തം-നിർത്തി-കൈ-രണ്ടും-ഉയർത്തി
ത്വവാഫിന്റെ-നിയ്യത്ത്‌
ഒന്നാം ചുറ്റിൽ ചൊല്ലുക
രണ്ടാം ചുറ്റിൽ ചൊല്ലു
മൂന്നാം ചുറ്റിൽ ചൊല്ലുക
നാലാം ചുറ്റിൽ ചൊല്ലുക
അഞ്ചാം ചുറ്റിൽ ചൊല്ലുക
ആറാം ചുറ്റിൽ ചൊല്ലുക
ഏഴാം ചുറ്റിൽ ചൊല്ലുക
ത്വവാഫിന്റെ സുന്നത് നിസ്കാരം
മഖാമു ഇബ്രാഹീമിലെ പ്രാർത്ഥന
മുൽതസമിലെ പ്രാർത്ഥന
ഹിജ്റ ഇസ്മാഈലിലെ പ്രാർത്ഥന
സംസം കുടിക്കുമ്പോൾ
സഅയിലെ പ്രാർത്ഥന
ഒന്നാം നടത്തത്തിൽ
നടത്തത്തിൽ പച്ച തൂണുകളുടെ അടുത്തെത്തിയാൽ
രണ്ടാം നടത്തത്തിൽ
മൂന്നാം നടത്തത്തിൽ
നാലാം നടത്തത്തിൽ
അഞ്ചാം നടത്തത്തിൽ
ആറാം നടത്തത്തിൽ
ഏഴാം നടത്തത്തിൽ
സഅയിൻറെ ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന
മക്കയിൽ നിന്ന് മിനയിലേക് പുറപ്പെട്ടാൽ
മുടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന
മുടി എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന
അറഫയിലെ പ്രാർഥന
അറഫയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ
ജബലുറഹ്മയുടെ അടുത്തെത്തിയാൽ
മിനയിലെത്തിയാൽ
നബിസ്വഅറഫയിൽ പ്രാർഥിച്ച ദുആ.
അറഫയിലെ പ്രധാന പ്രാർഥന
മുസ്ദലിഫയിലും മശ്അറുൽ ഹറാമിലും ചൊല്ലുക
മിനയിൽ വീണ്ടുമെത്തിയാൽ
ജംറതുൽ അഖബഃ ഓരോ കല്ലെറിയുമ്പോഴും ചൊല്ലു

നബിസ്വയുടെ മക്കൾക്ക് സലാംപറയൽ
വദാഇന്റെ ത്വവാഫിന്റെ നിയ്യത്ത്
കഅ്ബയുമായി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ദുആചെയ്യുക
മദീനാഹറമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ
മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ
നബിസക്ക് സലാംപറയേണ്ട ഉത്തമരൂപം
അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖിന് റസലാംപറയൽ
ഉമറുൽഫാറൂഖിന് റന് സലാംപറയൽ
ഉസ്മാൻറന് സലാം പറയൽ
പൊതുവായ സലാം
ഉഹ്ദ് ശുഹദാക്കൾക്ക് സലാംപറയൽ
നബിപത്‌നിമാർക്കുള്ള സലാം
നബിയുടെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള സലാം
മടക്കയാത്രയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക