• ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്തി തൊഴിൽ ചെയ്യൽ അല്ലാഹുവിന് തവക്കുലാക്കുന്നതിനു എതിരല്ല
  • ‘ഷൈഅ്’ (എത്തിക്കപ്പെട്ടത്) എന്നതിന്റെ വിവക്ഷ.

فِي الْاِكْتِسَابِ وَالتَّوَكُّلِ اخْتُلِفْ * وَالرَّاجِحُ التَّفْصِيلُ حَسْبَمَا عُرِفْ
وَعِنْدَنَا الشَّيْءُ هُوَ الْمَوْجُودُ * وَثَابِتٌ فِي الْخَارِجِ الْمَوْجُودُ
وُجُودُ شَيْءٍ عَيْنُهُ وَالْجَوْهَرُ * اَلْفَرْدُ حَادِثٌ عِنْدَنَا لَا يُنْكَرُ