ഇമാമുമാരുടെ ശ്രേഷ്ടതകൾ

وَمَالِكٌ وَسَائِرُ الْأَئِمَّة * كَذَا أَبُو الْقَاسِمْ هُدَاةُ الْأُمَّة

ഇമാമുമാരെ പിമ്പറ്റൽ നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് .

فَوَاجِبٌ تَقْلِيدُ حَبْرٍ مِنْهُمُ * كَذَا حَكَى الْقَوْمُ بِلَفْظٍ يُفْهَمُ