• ആറ് പൊതു കാര്യങ്ങൾ
  • ക്രിമിനൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ

وَحِفْظُ دِينٍ ثمَّ نَفْسٍ مَالْ نَسَبْ * وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وَعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ