• കാവൽ നൽകുന്ന മലക്കുകൾ
  • നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന മലക്കുകൾ

بِكُلِّ عَبْدٍ حَافِظُونَ وُكِّلُوا * وَكَاتِبُونَ خِيْرَةٌ لَنْ يُهْمِلُوا
مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا فَعَلْ وَلَوْ ذَهِلْ * حَتَّى الْأَنِينَ فِي الْمَرَضْ كَمَا نُقِلْ