മിശ്കാതുൽ മസാബീഹ്

മിശ്കാതുൽ മസാബീഹ്2021-01-19T15:47:47+05:30

ഖിയാമത്ത് നാളിനോടടുത്തുള്ള അടയാളങ്ങളും ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവും (باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال)

ഖിയാമത്ത് നാൾ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഖിയാമത്ത് നിലനിന്നു കഴിഞ്ഞു. (باب قرب الساعة وإن من مات فقد قامت قيامته)

ദുഷ്ടന്മാർ മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഖിയാമത് നാൾ (باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس)

ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അവസ്ഥകളും സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കവും (كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق)

Go to Top