ശഹദാത് കലിമായിൽ എല്ലാ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളും ഉൾകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

وَجَامِعٌ مَعْنَى الَّذِي تَقَرَّرَا * شَهَادَتَا الْإِسْلَامِ فَاطْرَحِ الْمِرَا