സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ: എങ്ങിനെ തെറ്റുകൂടാതെ പാരായണം ചെയ്യാം
വിവരണം : മുഹമ്മദ് അസ്‌ലം സഖാഫി മൂന്നിയൂർ, മഅ്ദിൻ ഖൂർആൻ കോളേജ്