സ്വഹാബക്കളുടെയും താബിഹുകളുടെയും ശ്രേഷ്ഠതയും അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയിലെ സ്ഥാനങ്ങളും

وَصَحْبُهُ خَيْرُ الْقُرُونِ فَاسْتَمعْ فَتَابِعِيْ فَتَابِعٌ لِمَنْ تَبِعْ
وَخَيْرُهُمْ منْ وُلِّيَ الْخِلَافَة وَأَمْرُهُمْ فِي الْفَضْلِ كَالْخِلَافَة

സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്ത് സ്വഹാബക്കൾ

يَلِيهِمُ قَوْمٌ كِرَامٌ بَرَرَة * عِدَّتُهُمْ سِتٌ تَمَامُ الْعَشَرَة

സ്വഹാബക്കളുടെ ദറജകൾ
ബദ്‌റിൽ പങ്കെടുത്തവർ
ഉഹ്ദിൽ പങ്കെടുത്തുവർ
ബൈഹത് രിസ്-വാനിൽ പങ്കെടുത്തവർ

فَأَهْلُ بَدْرٍ الْعَظِيمِ الشَّأنِ * فَأَهْلُ أُحُدٍ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ

സ്വഹാബക്കളുടെ ദറജകൾ
സ്വഹാബക്കളിലെ മുൻഗാമികൾ ആര്
സ്വഹാബക്കളിലെ അഭിപ്രായ വിത്യാസങ്ങളെ എങ്ങിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം

وَالسَّابِقُونَ فَضْلُهُمْ نَصًّا عُرِفْ * هَذَا وَفِي تَعْيِينِهِمْ قَدِ اخْتُلِفْ
وَأَوِّلِ التَّشَاجُرَ الَّذِي وَرَدْ * إِنْ خُضْتَ فِيهِ وَاجْتَنِبْ دَاءَ الحَسَدْ

https://www.mixcloud.com/madinonline/ജഹറതത-തഹദ-56/